REGULAMIN

REGULAMIN STRONY PROWADZONEJ POD ADRESEM

https://doncaruso.com/

§ 1
Wstęp

Regulamin Sklepu Don Caruso (dalej „Serwis, „Sklep”” lub „Strona internetowa”) określa zasady korzystania z Serwisu https://doncaruso.com/ oraz zasady zawierania, wykonywania i rozwiązywania umów pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą, jak również ich prawa i obowiązki.

§ 2
Definicje

 Poniżej wskazane pojęcia będą miały następujące znaczenie:

 Poniżej wskazane pojęcia będą miały następujące znaczenie:

 1. aktualizacja – aktualizacja usługi cyfrowej lub treści cyfrowej;
 2. blog – Usługa elektroniczna, internetowy blog dostępny w Serwisie
 3. adres elektroniczny (adres e-mail) – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
 4. Cena –  wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Towar,
 5. dni robocze – to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 6. Dowód zakupu – faktura, paragon fiskalny lub inny dowód, przekazany Klientowi na jego żądanie potwierdzający sprzedaż Towaru lub Treści Cyfrowej. Dowód zakupu wystawiony jest zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.
 7. Konsument –osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 8. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w domenie sklepu internetowego https://republikasmaku.net/ umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
 9. PNPK – osoba fizyczna zawierająca umowę z Sprzedawcą, gdy z jej treści wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie przepisów  o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 10. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, w tym działalność zawodową, które w ramach tej działalności i na jej potrzeby dokonują zakupu bezpośrednio związanego z tą działalnością, w Sklepie.
 11. k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.
 12. Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;
 13. Rabat, kupon rabatowy – zniżka procentowa lub kwotowa w postaci elektronicznego kodu uprawniająca Klienta do jego realizacji w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę pod adresem: https://sklep.doncaruso.com
 14. konto – Usługa elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem – adres e-mail) i hasłem podanym przez Usługobiorcę, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie;
 15. Towar – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między klientem a Sprzedawcą;
 16. treść cyfrowa –  dane wytworzone i dostarczone w postaci cyfrowej w rozumieniu art. 2 ust. 5 p.k.;
 17. Treść  –treści dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta lub PNPK podczas korzystania z usług cyfrowych lub treści cyfrowych;
 18. Regulamin –niniejszy Regulamin dostępny na Stronie;
 19. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.
  — dalej: RODO);
 20. Pr. aut. –ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku;
 21. Sklep, Sklep Internetowy – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: https://sklep.doncaruso.com
 22. Sprzedawca, Usługodawca – DON CARUSO SPÓŁKA Z ORGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” z siedzibą w Warszawie (02-232) przy ul. Łopuszańskiej 84, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000506558, posiadająca NIP: 5223014852, REGON: 14715312600000, adres e-mail: cs@doncaruso.com
 23. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
 24. systemy teleinformatyczne –zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniających przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
 25. p.k. – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), 
 26. Umowa Sprzedaży – umowa zawierana pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem na podstawie której Sprzedawca przenosi na Klienta własność Towaru;
 27. Umowa o Świadczenie Usług –umowa na podstawie której Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy Usługi elektroniczne;
 28. Usługobiorca – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
 29. Usługi elektroniczne –nieodpłatne usługi elektroniczne świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, w szczególności:
  • usługę konta;
  • formularz zamówienia;newsletter;blog
  • opinie.
 30. Usługa cyfrowa –usługa cyfrowa pozwalającą Klientowi na:
 31. wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,
 32. wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Klienta lub innych użytkowników tej usługi,
 33. inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.
 34. Zamówienie – oświadczenie woli klienta składane za pomocą formularz zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

§ 3
Postanowienia Ogólne

 1. Przed zawarciem Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług Usługobiorca jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem.
 2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnił Regulamin Klientom  w Serwisie
  w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu
  za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
 3. Po zawarciu Umowy Sprzedaży Usługodawca dostarczy Usługobiorcom Regulamin w formacie pdf na podane przez Usługobiorców adresy elektroniczne (email) podczas składania zamówienia wraz z informacjami, o których mowa w art. 12 ust. 1 p.k.
 4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednak stanowi warunek zawarcia Umowy o Świadczenie Usług oraz warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5. Zgodnie z art. 6 pkt 1 u.ś.u.d.e Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług elektronicznych może wiązać się ze szczególnymi ryzykami związanymi z możliwością utraty dostępności, poufności lub integralności danych. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Usługodawca zaleca stosowanie przez Usługobiorcę środków organizacyjnych i technicznych adekwatnych
  do zidentyfikowanych ryzyk, w szczególności programów antywirusowych lub chroniących identyfikację w sieci Internet.

§ 4
Usługi elektroniczne

 1. W Serwisie dostępne są Usługi elektroniczne:
  • Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera oraz kliknięciu pola „ZAPISZ SIĘ” oraz kliknięciu checkboxa „Zapoznałam/em się i akceptuję Politykę prywatności”i „Zapoznałam/em i akceptuję Regulaminem newslettera”. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera). Warunki świadczenia usługi newslettera są dostępne w Regulamienie newslettera https://doncaruso.com/regulamin;
  • Treści udostępniane w Serwisie (w tym na Blogu) – korzystanie z nich możliwe jest dla wszystkich odwiedzających Serwis. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania przeglądania Serwisu poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej.
 2. Usługodawca podejmuje działania mające na celu zapewnienie prawidłowego działania Serwisu.
 3. Usługobiorca niezwłocznie poinformuje Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach
  w funkcjonowaniu Serwisu.
 4. Usługodawca może prowadzić w Serwisie prace techniczne, konserwujące i rozwojowe,
  w szczególności polegające na dodawaniu, zmianie lub usuwaniu funkcjonalności Serwisu.

§ 5
Warunki Techniczne

 1. W celu korzystania z Serwisu Usługobiorca powinien spełnić łącznie następujące warunki techniczne:
 2. posiadanie urządzenia ze stałym dostępem do sieci Internet (np. komputer, laptop, smartfon);
 3. instalacja, na urządzeniu, o którym mowa w pkt. a) przeglądarki internetowej
  w aktualnej wersji oferowanej przez jej dostawcę; w szczególności Google Chrome, Mozilla Firefox, Samsung Internet, Opera, Safari, w najnowszej dostępnej wersji;
 4. zaakceptowanie plików cookies niezbędnych do korzystania z Serwisu;
 5. posiadanie aktywnego adresu elektronicznego (adresu e-mail) w okresie zawarcia i wykonania Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży umożliwiającego odbieranie i wysyłanie wiadomości za pośrednictwem środków komunikacji elektrycznej w postaci poczty elektronicznej;
  • Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnie ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym w szczególności:
 6. treści zabronionych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;
 7. treści zabronionych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;
 8. treści sprzecznych z zasadami współżycia społecznego;
 9. o charakterze rasistowskim;
 10. nawołujących do przemocy wobec ludzi lub zwierząt

§ 6
Reklamacja Usług Elektronicznych

 1. Rekojmia za wady Usług Cyfrowych, o której mowa w przepisach k.c. jest wyłączona w przypadku umów, które są zawierane przez Użytkowników innych niż Konsument lub PNPK.
 2. Do Umów które są zawierane przez Konsumenta lub PNPK stosuje się przepisy o odpowiedzialności za zgodnośc Usług Cyfrowych z Umową, które są zawarte w ustawie p.k z uwzględnieniem postanowień Regulaminu.
 3. W przypadku gdy Treść cyfrowa jest niezgodna z Umową Konsument lub PNPK jest uprawniony do założenia reklamacji odnośnie Usług elektronicznych lub Towarów:
 4. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres elektroniczny: cs@doncaruso.com lub
 5. pisemnie na adres na adres siedziby Sprzedawcy tj.: Don Caruso sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-232) przy ul. Łopuszańskiej 84
 6. W przypadku usług Cyfrowych:
 7. dostarczanych jednorazowo lub w częściach – Usługodawca ponosi odpowiedzialnośc za brak zgodności Usług Cyfrowych z Umową, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili;
 8. dostarczanych w sposób ciągły – Usługodawca ponosi odpowiedzialnośc za brak zgodności Usług Cyfrowych z Umową, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane
 9. Jeżeli Usługi Cyfrowe są niezgodne z Umową, Konsument lub PNPK może żądać doprowadzenia Usług Cyfrowych do zgodności z Umową. Jeżeli doprowadzenie Usług Cyfrowych do zgodności z Umową jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy, może od odmówić doprowadzenia Usług Cyfrowych do zgodności z Umową.
 10. Usługodawca doprowadza Usługi Cyfrowe do zgodności z Umową w rozsądnym czasie, nie dłuższym niż 21 dni od chwili w której Usługodawca został poinformowany przez Konsumenta lub PNPK, uwzględniając ich charakter oraz cel w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Usług Cyfrowych do zgodności z Umową ponosi Usługodawca.
 11. Jeżeli Usługi Cyfrowe są niezgodne z Umową Konsument lub PNPK może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy gdy:
 12. Usługodawca odmówił doprowadzenia Usług Cyfrowych do zgodności z Umową;
 13. Usługodawca nie doprowadził Usług Cyfrowych do zgodności z Umową;
 14. brak zgodności Usług Cyfrowych z Umową wystepuje nadal, mimo, że Usługodawca próbował doprowadzić Usługi Cyfrowe do zgodności z Umową;
 15. brak zgodności Usług Cyfrowych z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania z żądania doprowadzenia Usług Cyfrowych do zgodności z Umową;
 16. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie prowadzi on Usług Cyfrowych do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK.
 17. W związku z tym, że za świadczone Usługi Cyfrowe Użytkownik nie jest zobowiązany do zapłaty ceny, z tytułu niezgodności Usług Cyfrowych z Umową Użytkownikowi nie przysługuje prawo do złożenia ośwadczenia o obniżeniu ceny.
 18. Konsument lub PNPK ma prawo odstąpić od Umowy, która była zawarta za pośrednictwem Strony Internetowej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 19. W celu odstąpienia od Umowy, Konsument lub PNPK musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednostronnego oświadczenia – na przykład poprzez pismo wysłane w sposób wskazany w ust. 3 powyżej. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy aby Konsument lub PNPK wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi lub PNPK prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 20. Usługodawca zaleca wskazanie przez Konsumenta lub PNPK w reklamacji następujących informacji:
 21. imię, nazwisko;
 22. dane kontaktowe;
 23. zwięzły opis sytuacji;

Klient może skorzystać z formularza reklamacji, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

24. Usługodawca w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji informuje Klienta, o wyniku postępowania reklamacyjnego.

§ 7
Pozasądowe rozpatrywanie sporów

 1. Sprzedawca informuje, że Klientowi będącemu Konsumentem lub PNPK przysługuje prawo do pozasądowego rozpatrywania reklamacji jak również dochodzenia roszczeń.
 2. Skorzystanie z pozasądowego rozpatrywania reklamacji, jak również dochodzenia roszczeń przez Klienta będącego Konsumentem lub PNPK jest możliwe w szczególności:
  • przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi działającymi przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje o sposobach dostępu do tego trybu oraz stosowanych procedurach znajdują się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasądowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php;
  • przez mediację prowadzoną przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały. Rolę mediatora w sporze pełni wówczas pracownik inspektoratu, przy zachowaniu zasad bezstronności
   i rzetelności. Szczegółowe informacje o sposobie dostępu do tego trybu
   i stosowanych procedur są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 3. Konsument lub PNPK może również skorzystać z pomocy powiatowego rzecznika konsumentów. Powiatowi rzecznicy konsumentów są dostępni przy starostwach powiatowych lub urzędach miasta (w miastach na prawach powiatu). Szczegółowe informacje w rym zakresie są dostępne pod adresem: https://uokik.gov.pl/rzecznicy.php.
 4. Konsumentowi lub PNPK przysługuje prawo do złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EN.

§ 8

Dane Kontaktowe Sprzedawcy

Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pośrednictwem:

 1. poczty tradycyjnej: Don Caruso sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-232) przy ul. Łopuszańskiej 84
 2. adresu e-mail: cs@doncaruso.com
 3. numeru telefonu: +48223109800 – kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą jest możliwy wyłącznie w dni robocze, w godzinach od 8:00-16:00.

§ 9
Dane osobowe

 1. Informacje, które Sprzedawca jest zobowiązany doręczyć Klientom zgodnie
  z art. 13 RODO znajdują się w polityce prywatności.
 2. Strona Internetowa wykorzystuje technologię plików cookies.
 3. Polityka prywatności oraz plików cookies jest dostępna pod adresem https://doncaruso.com/polityka-prywatnosci/

§ 10

Prawa własności intelektualnej

 1. Usługodawca wskazuje, że treści cyfrowe w szczególności wszystkie zdjęcia Towarów oraz pozostałe materiały, teksty, opisy Towarów, grafiki, logotypy zamieszczone w Sklepie, są własnością Usługodawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, więc mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Usługodawcy lub innym podmiotom uprawnionym.
 2. Usługodawca poucza Usługobiorcę, że eksploatacja treści objętych prawami autorskimi lub korzystanie z baz danych przez Usługobiorcę bez pisemnej zgody Usługodawcy lub innego podmiotu uprawnionego, z wyjątkiem korzystania w ramach dozwolonego użytku, stanowi naruszenie praw własności intelektualnych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 11
Zmiana Regulaminu

 1. Usługodawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn
  w szczególności z powodu:
  • konieczności dostosowania Regulaminu do zmiany przepisów prawa, zaleceń, interpretacji lub wytycznych właściwych sądów lub organów;
  • wydania orzeczenia przez właściwy sąd powszechny lub wydania decyzji przez właściwy organ mogących mieć wpływ na prawa lub obowiązki Usługobiorcy lub Usługodawcy;
  • zmiany zasad prowadzenia działalności Usługodawcy, w tym sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu;
 2. Zmieniony Regulamin zostanie opublikowany w Sklepie pod adresem https://doncaruso.com/regulamin/. W każdej wersji Regulaminu została zamieszczona informacja od kiedy obowiązuje.
 3. Ponadto Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o planowanej zmianie Regulaminu na wskazany przez niego adres elektroniczny (e-mail).
 4. Zmieniony Regulamin zacznie obowiązywać w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty powiadomienia Usługobiorcy zgodnie z ust. 3, chyba że skrócenie terminu będzie konieczne z uwagi na bezwzględnie obowiązujące przepisy lub obowiązki obciążające Usługodawcę na  podstawie orzeczenia sądu powszechnego lub decyzji organu.
 5. Usługobiorca będący Konsumentem lub PNPK może wyrazić zgodę
  na zmianę Regulaminu lub odmówić udzielenia zgody i zrezygnować ze świadczenia Usług elektronicznych. W przypadku braku akceptacji zmiany Regulaminu Usługobiorca będący Konsumentem lub PNPK poinformuje o swojej decyzji Usługodawcę w sposób przez siebie wybrany.
 6. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących Konsumentami lub PNPK przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 7. zmiany funkcjonalności Sklepu.

§ 12
Postanowienia Końcowe

 1. Regulamin podlega prawu polskiemu i został sporządzony zgodnie z prawem polskim.
 2. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie będą miały zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Spory między Sprzedawcą/Usługodawcą, a klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem lub PNPK  będą rozpatrywane przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 27.12.2023 roku.

Wzory dokumentów:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO

znajdą Państwo w zakładce Do Pobrania.